Ingevolge art. 13 van de Italiaanse wet 196/2003, inhoudende bepalingen voor de bescherming van (rechts)personen bij de verwerking van persoonsgegevens, informeert Genial S.r.l. directeur/eigenaar van de website camping.it, Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens, dat de persoonsgegevens die door cliënten zijn verstrekt of hoe dan ook verzameld zijn via aanvragen tot gebruik van de mailinglist, op de hieronder beschreven wijze verwerkt zullen worden:

a) voor doeleinden die zeer strikt verbonden zijn aan de uitvoering van de genoemde service, worden met name e-mailadressen en de datum van aanvraag in de systeemlogboeken geregistreerd. Dergelijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om eventuele technische problemen op te lossen. Ze worden in geen geval aan derden bekendgemaakt.

b) De inhoud van de e-mailberichten zal verzonden worden naar de campings en vakantiedorpen die aan het geselecteerde criterium voldoen.

c) De campings en vakantiedorpen die aan het geselecteerde criterium voldoen, zullen de volgende bijlage onderaan het bericht aantreffen: "Ingevolge art.13 van de wet 196/2003, mogen de gecommuniceerde gegevens uitsluitend gebruikt worden om de gevraagde dienst te verlenen. Het is uitdrukkelijk verboden om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken en/of deze te delen met, of te communiceren aan derden, noch binnen de EU, noch buiten de EU.

Met betrekking tot de gegevensverwerking, kan de cliënt een beroep doen op de rechten die beschreven staan in art. 7 van de Italiaanse wet 196/2003, hieronder beschreven.

Artikel 7

1. De betrokkene heeft het recht bevestiging te ontvangen over het bestaan of niet bestaan van hem betreffende persoonsgegevens, ook als deze nog niet geregistreerd zijn, en op een begrijpelijke communicatie van die gegevens.
2. De betrokkene heeft het recht informatie te ontvangen over:
a) de herkomst van de persoonsgegevens;
b) de doeleinden en werkwijzen van de verwerking;
c) de logica die ten grondslag ligt aan een geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens;
d) de identiteitsgegevens van de eigenaar, de verantwoordelijken en de aangewezen vertegenwoordiger, ingevolge artikel 5 lid 2;
e) de ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, of die hiervan op de hoogte kunnen worden gesteld in de hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger binnen het Italiaans grondgebied, van verantwoordelijken of verwerkers.
3. De betrokkene heeft het recht op onderstaande:
a) het bijwerken, rectificeren of, indien de betrokkene hier belang bij heeft, het aanvullen van de hem betreffende gegevens;
b) het verwijderen, omzetten in anonieme vorm of het volledig afschermen van gegevens die in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt, inclusief de gegevens die niet noodzakelijkerwijs bewaard dienen te worden, met het oog op de doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld of vervolgens verwerkt zijn;
c) De verklaring dat de handelingen beschreven onder a) en b) ter kennis worden gegeven, ook voor wat betreft hun inhoud, aan degenen aan wie de gegevens voorafgaand zijn verstrekt, behalve wanneer dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
4. De betrokkene heeft het recht om geheel of gedeeltelijk verzet aan te tekenen:
a) vanwege gegronde motieven tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, ofschoon terzake doend voor het doeleinde van de verzameling van de gegevens;
b) tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor de verzending van reclamemateriaal of voor directe verkoop, of voor de uitvoering van marktonderzoek of zakelijke communicatie.